Akvakultur – Slambehandling

Norlex Systems innovative produktsortiment tager slambehanding et stort skridt fremad for akvakultur. Vores fuldt kontrolleret processer, understøtter cirkulære økonomiske mål og de øgede krav fra de lovgivende myndigheder, så akvakulturen kan imødekomme den globale efterspørgsel, uden at påvirke miljøet negativt.

Special tilpassede løsninger indenfor slambehandling

Norlex Systems produktsortiment tilbyder tilpassede skræddersyede løsninger til behandling af slam fra akvakultur uanset hvilken art.

Vores energioptimerede løsninger inden for slambehandling har følgende fordele:

5

Fjernelse af tungmetaller som zink og cadmium

5

Potentielt polymerfrit

5

Begrænset footprint

5

Genbrug af renset spildevand

5

Kan imødekomme ethvert krav med hensyn til spildevand fra slammet

Teknologi

Slam fra akvakultur er en potentiel gødningsform, der dog ikke kan blive brugt direkte som gødning på grund af indholdet af tungmetaller og kemiske polymer og anses derfor generelt anset som et spildprodukt. Norlex Systems tilbyder unikke behandlingsløsninger, uden brug af kemiske polymer, ved at fjerne tungmetaller uden at skabe farlige biprodukter, og omdanner dermed slam til en værdifuld ressource.

Fjernelse af tungmetaller

Slam fra akvakultur er klassificeret som kvalitetsklasse 1, på grund af indholdet af zink og cadmium. Vores innovative løsninger gør det muligt at fjerne tungmetaller fra slammet. Denne avancerede proces omdanner slammet fra kvalitetsklasse 1 til kvalitetsklasse 0, hvilket gør det muligt at anvende slammet som gødning med begrænsede restriktioner i forhold til slam, der er kvalificeret som kvalitetsklasse 1.

Polymerfri slambehandling

Norlex Systems tilbyder unikke løsninger, der kombinerer ultralyd, elektrolyse, og afvanding, uden at tilsætte indførsel polymer (kemiske flokkuleringsmidler) i processen på noget tidspunkt. Denne innovative proces fjerner partikler, fosfater, organiske stoffer, ammoniak og partikler fra slammet og producerer et polymerfrit spildevand, som er ideelt til genanvendelse og genbrug i fisketanke.

Skræddersyede løsninger inden for slambehandling

Norlex Systems tilbyder forskellige skræddersyede løsninger inden for slambehandling. Løsningerne nedenfor er ikke standardløsninger, men eksempler på nogle af de forskellige muligheder, vi tilbyder. Hos Norlex Systems er hver slambehandlingsløsning designet, konstrueret og kombineret så det er tilpasset ethvert kundekrav.

Flokkuleringsmidler – båndfilter – decanter

Det er vigtigt at bruge et flokkuleringsmiddel med båndfilterløsningen. Det flokkulerede slam flyder hen over et filtreringsbånd, der transporteres ved en bestemt hastighed. Vandet, der frigøres ved flokkuleringstrinnet, drænes gennem båndets porer. Denne eliminering af vand fører til en fortykning af slammet for enden af transportbåndet. Spray dysser Dyssespray renser båndets for at forhindre tilstopning.

Filtratet returneres til begyndelsen af processen, mens det fortykkede slam sendes til en midlertidig lagertank før det bliver pumpet til dekanteren for yderligere afvanding.

Elektrolyse – ultralyd – separator – dekanter – tørring

Slammets flokkuleringsproces er en kombineret proces med elektrolyse og ultralydskraft. Det flokkulerede slam strømmer over til separatoren, der fjerner flokkene, før det afvandede slam pumpes ind i dekanteren. Fra dekanteren føres det halvtørrede slam gennem en tørreenhed som det sidste trin i slambehandlingen.

Flokkuleringsmidler – tromleafvander

Princippet er identisk med båndfilteret. Slamkoncentreringen konditionering foretages med et flokkuleringsmiddel, hvorefter slammet dog afvandes gennem en tromleafvanderen ingsenheden. En tromleafvander foretrækkes, når typisk når kravet til tørstofindholdet er højere end ved båndfilteret.

Muligheder

Biokoks og Lexinite er unikke muligheder, der begge kan føjes til ethvert system inden for vores sortiment af innovative slambehandlingsløsninger.

Biokoks

Biokoks produceres i en patenteret pyrolyseproces. Produktet i form af biokoks er stabilt, lugtfrit og rigt på recirkuleret fosfor. Biokullet kan bruges som gødning og til jordforbedring.

Lexinite-løsningen

Lexinite reducerer mængden af tungmetaller i væsker og slam. Målet er at binde tungmetaller i Lexinite-filteret for at de-klassificere slammet. Slammet kan dermed bruges direkte som gødning, selv når det er koncentreret. Tungmetallerne er bundet i Lexinite og kan bortskaffes som inert affald.

Norlex Systems slamsystem er med succes blevet installeret på fiskefarme, hvor det effektivt fjerner forurening fra affaldsstrømmen, producerer rent, genanvendeligt vand og et forureningsfrit slam, som derefter kan videreforarbejdes til dannelse af et tørt materiale, der er let at håndtere og opbevare, hvilket giver ejerne mulighed for at omdanne forurenet fiskeslam til en anvendelig gødning, og således omdanne et dyrt affaldsprodukt til en værdifuld vare.

Udover disse innovative slamløsninger, tilbyder Norlex Systems også andre teknologier som IntenseOx med ozon og avancerede kemiske programmer.

Få individuel rådgivning før alle køb

Vi er til rådighed med rådgivning og vejledning før alle køb. Som rådgivere bruger vi vores viden og ekspertise til at finde individuelt tilpassede løsninger til alle kunder. Skriv til teh@norlex.com eller ring på 4594 0994.