Sådan undgås skum og lugtgener

Spildevandsgassen H2S skaber lugtgener for naboerne og kan udgøre en arbejdsmiljømæssig risiko, mens skumdannelse kan give procesmæssige problemer. Norlex Chemicals har alle typer produkter og ekspertisen til at bekæmpe begge dele.

“Tilstedeværelsen af skum i udløbsvand fra renseanlæg kan skabe klager fra lokale folk og myndigheder også selvom skummet er harmløst for mennesker og miljø. På samme måde kan dårlig lugt, fx fra den ildelugtende svovlbrinte (H2S), skabe yderligere utilfredse naboer.”

Skumdæmpere til svovlbrintebekæmpelse

Let skum er ved de fleste applikationer ikke problematisk, men meget og/eller tæt skum kan ofte føre til forskellige procesproblemer. Disse problemer strækker sig fra ukorrekte aflæsninger fra kontrol- og måleudstyr (det kan være termometre, niveau- og densitetsmålere) til dårlig opblanding af reaktanter i kemiske procesbeholdere og produkter, der bliver hængende i skummet og medfører tab i produktion.

Skumdæmpere bruges til at begrænse, reducere, undgå eller eliminere skumdannelse. Norlex Chemicals tilbyder skumdæmpere til behandling af proces- og spildevand med applikationer der omfatter:

5

Dæmpning af skum på rådnetanke (Silikonefri)

5

Dæmpning af skum fra slamafvanding (dekantere med flere)

5

Dæmpning af skum ved håndtering af gylle og separering af udrådnet gylle

5

Industriapplikationer hvor skum er et problem

5

Membrankompatible skumdæmpere til anvendelse i f.eks. MBR-systemer

Svovlbrintebekæmpelse

Hydrogensulfid (H2S) er en farveløs, meget toksisk, brændbar og korrosiv gas, der lugter som rådne æg. På grund af anaerobe forhold i trykholdende rørledninger reduceres sulfat i spildevand til sulfid eller hydrogensulfid, som forårsager den dårlige lugt, ødelæggelse fra korrosion og potentielt farlige arbejdsbetingelser. Dette kan undgås ved at tilsætte specielle kemikalier til bekæmpelse af H2S.

Der findes to forskellige typer produkter til bekæmpelse af H2S. Den ene type forebygger dannelsen af gassen ved at tilsætte nitrat. Bakterierne vil så omsætte nitraten i stedet for sulfat, så H2S ikke dannes. Det kræver, at der hele tiden er et overskud af nitrat. Denne type produkter vil dog ikke nedbryde allerede dannet gas. Den anden type virker ved at nedbryde H2S og forebygger samtidigt dannelsen af gassen. Denne type produkter kan altså også bruges i applikationer, hvor H2S er dannet og skal elimineres.

Pumpestationer kan også udstyres med aktive kulfiltre, hvor kullet, der anvendes i filtrene, har affinitet for at adsorbere H2S. Så slipper gassen ikke ud og skaber lugtgener i det omkringliggende nabolag.

Norlex Chemicals har alle typer produkter til bekæmpelse af H2S, heriblandt også kombinationsprodukter, der både forebygger dannelse af H2S og eliminerer tilstedeværende H2S.

Vær opmærksom på, at dårlig lugt også kan skyldes dannelse af andre ildelugtende gasser end H2S. Norlex Chemicals kan hjælpe med at løse lugtproblemer i alle typer applikationer.

Brug for rådgivning?

Tag endelig kontakt hvis I har brug for mere viden om at undgå skum og lugtgener. Ring på 4594 0994 eller send en mail til info@norlex.com.